Upravljačka struktura

//Upravljačka struktura
Upravljačka struktura 2017-05-07T18:35:18+00:00

16. sjednica Sabora SIH-a u Rijeci, 29. lipnja 2012.

Sabor je najviše tijelo upravljanja SIH-a, a sačinjavaju ga imenovani predstavnici izviđačkih udruga, redovnih članica Saveza. Sabor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna najmanje 1/3 imenovanih predstavnika, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih, osim u posebnim slučajevima navedenima u Statutu Saveza kada se traži dvotrećinska većina.

177773_406816332688028_1241496046_o

Željko Roglić, Predsjednik SIH-a

Predsjednik i dopredsjednici

Predsjednik SIH-a predstavlja i zastupa Savez. Odgovoran je za zakonitost rada Saveza i funkcioniranje tijela upravljanja. Predsjednik SIH-a predlaže izbor Izvršnog odbora SIH-a te daje suglasnost na izbor Glavnog načelnika SIH-a i Tajnika SIH-a. Predsjednik SIH-a može djelomično ili u cijelosti obustaviti izvršenje odluke tijela ili dužnosnika SIH-a koja je suprotna zakonu, Statutu ili Programu SIH-a.

Dopredsjednici SIH-a djeluju prema pravima i dužnostima povjerenim im od Predsjednika SIH-a. Područje djelovanja Predsjednik SIH-a može odrediti u pisanoj ili usmenoj formi, može biti opće ili posebne naravi.

Na 18. sjednici Sabora SIH-a, održanoj 04. srpnja 2015. godine u Zagrebu, za predsjednika Saveza izabran je Željko Roglić. Za dopredsjednike su izabrani Bojko Kukić i Mirela Varović.

Vijeće je najviše tijelo upravljanja SIH-a između dva zasjedanja Sabora, a broji 15 članova koje bira Sabor. Članovi Vijeća biraju predsjednika i dopredsjednika Vijeća iz svojih redova. Sjednice Vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje dvaput godišnje.
Vijeće može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih, osim u slučajevima kada je Statutom propisano drugačije.

Sadašnji sastav Vijeća izabran je na 18. Saboru Saveza izviđača Hrvatske:

1   Velimir    Krpan        OI Vinkovci, Vinkovci

2   Marin      Filčić         OI 3. Maj, Rijeka

3   Marjan     Pavić         OI Sirius, Varaždin

4   Ratko      Štefek       OIP Jadran, Split

5   Sanja       Bundalo    US Sv.Juraj, Bjelovar

6   Sara         Kozjak      OI Plavi pingvin, Zagreb

7   Sonja       Sić             OI Pakra, Pakrac

8   Ines         Krizmanić OI Betlehem, Kutina

9   Matea      Matec        OI Jarun, Zagreb

10 Alen        Štefek       SK Marjan, Split

11 Leda        Ivančić Hren OI 3. Maj, Rijeka

12 Anđela    Kadić        UI Dugi Rat, Dugi Rat

13 Matea      Čondić      OI Jarun, Zagreb

14 Davorina Bakota      OI Javor, Zagreb

15 Stanko     Blašković  OIP Kantrida, Rijeka

Predsjednik Vijeća bira se između članova.

Vijeće za provedbu svojih zadaća može dio svojih nadležnosti prenijeti na stalna radna tijela:

 • Programski odbor
 • Odbor za naobrazbu
 • Financijski odbor
 • Odbor za (normativne) akte
 • Stegovno povjerenstvo
 • Odbor za prigovore, pritužbe i žalbe

Izvršni odbor je tijelo upravljanja koje operativno rukovodi radom SIH-a, a ukupno broji 5 članova. Predsjednika i članove Izvršnog odbora imenuje i razrješuje Vijeće SIH-a na prijedlog Predsjednika SIH-a.

Članovi Izvršnog odbora su:

 • Bojko Kukić, predsjednik
 • Nenad Andrašek
 • Boris vujnović
 • Siniša Ivanković
 • Helen – Marie Kerovec

Načelnici SIH-a neposredno rukovode određenim područjem djelovanja SIH-a, prema kojem se im se određuje naziv, u skladu s odlukom o nadležnostima pojedinih načelnika koju donosi Izvršni odbor i općim i posebnim aktima SIH-a.

 • Načelnica za program: Katica Konstantinović, OI „Vinkovci“ (Vinkovci)
 • Načelnica za naobrazbu: Jasna Milašinović, OIP “Jadran” (Split)
 • Načelnica za međunarodnu suradnju: Jelena Drndić, OI „Hrvatsko zagorje“ (Krapina)
 • Načelnik za informiranje: Milan Macut, OI „3. maj“ (Rijeka)
 • Načelnik za vanjske odnose: Boris Krajinović, OI „Javor“ (Zagreb)
 • Načelnik za financije: Siniša Ivanković, OI „Kamengrad“ (Koprivnica)
 • Načelnik za volontere, Aleksandar Tutić, OI Križ, (Križ)
 • Načelnica za odnose s javnošću – Dora Šimunović, OI Primorje (Rijeka)