InformacijeIzviđačke udruge  su prije nego što određenu osobu angažiraju za volontiranje, dužne sa istom zaključiti Ugovor o volontiranju kojim volonterka/volonter ugovaraju međusobna prava i obveze i specifičnosti za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske usluge. Također, unutar udruge potrebno je imenovati  koordinatora volontera koji je zadužen za sva pitanja u vezi volontera, te je ujedno i supotpisnik ugovora o volontiranju. 

Sukladno Zakonu o volonterstvu  ugovora o volontiranju u pisanom obliku obvezno je u slučaju

– volontiranja povezanog s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera,
– volontiranja stranih državljana u Republici Hrvatskoj,
– volontiranja državljana Republike Hrvatske u inozemstvu, a koje organiziraju ili suorganiziraju organizatori volontiranja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
– dugotrajnog volontiranja,

– volontiranja s djecom, osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti,
– kad volonterka ili volonter to zahtijeva,
– u drugim slučajevima određenima ovim Zakonom.

Bitni sastojci ugovora o volontiranju su podaci o ugovornim stranama te njihovom prebivalištu, odnosno sjedištu, mjestu volontiranja i vremenu trajanja volontiranja, volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će obavljati, pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja, osobnoj sigurnosti volontera tijekom volontiranja u skladu s odredbama Zakona o volonterstvu, načinu osiguravanja ugovorenih prava volontera, načinima prestanka ugovora o volontiranju.

U slučaju volontiranja  kojim se ugovara pružanje usluga djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, obvezni sastavni dio ugovora o volontiranju je pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. Zakona.

Organizator volontiranja je obvezan:
– poštovati prava volontera,
– izvršiti obveze prema volonterima,
– osigurati uvjete za poštovanje prava volontera,

– izdati volonterki ili volonteru pisanu potvrdu o volontiranju te u nju upisati podatke propisane ovim Zakonom
– osigurati materijale i sredstava za obavljanje volonterskih aktivnosti,
– osigurati isplatu ugovorenih troškova volonterki ili volonteru,
– osigurati volonterki ili volonteru tajnost osobnih podataka i zaštitu privatnosti,
– osigurati druge uvjete i poštivati prava propisana ovim Zakonom,

– ustanoviti uključiv i učinkovit postupak izbora volontera koji će omogućiti uključivanje različitih skupina te osobito poticati volontiranje socijalno isključenih skupina,

– razviti standarde kvalitete koji osiguravaju pripremu i izvješćivanje, nude osobno vođenje i podršku, nadzor i mentorstvo kroz čitav tijek volontiranja kao i jasne sustave vrjednovanja i praćenja, poželjno kroz razvoj sustava osiguranja kvalitete,

– promicati volontiranje i njegov doprinos društvu i pojedincu,

– omogućiti volonteru sudjelovanje u donošenju odluka o volonterskoj aktivnosti odnosno uslugama i osjećaj pripadnosti projektu,

– omogućiti volonteru pokretanje vlastitih inicijativa u skladu s misijom i vizijom organizatora volontiranja i provođene aktivnosti odnosno usluge,

– omogućiti volonteru stjecanje vještina i kompetencija te iskustva u području u kojem volontira,

  • omogućiti ili zagovarati uvođenje alata za priznavanje kompetencija, vještina i iskustava stečenih volontiranjem, a u suradnji s obrazovnim ustanovama i poslodavcima.
    (2) Organizator volontiranja je obvezan volonterku ili volontera osigurati od profesionalne bolesti i posljedica nesreće za vrijeme volontiranja u slučaju:
    – volontiranja u uvjetima opasnim za život i zdravlje volonterke ili volontera;
    – kad je tako ugovoreno. 

Ovim putem ukazujemo na potrebu da svaka izviđačka udruga kao organizator volontiranja zaključi sa svojim volonterima  ugovor o volontiranju, te od istih pribavi  Izjavu koja je sastavni dio Ugovora, a kojim volonter izjavljuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne postoje okolnosti iz čl.10.st.2. Zakona o volonterstvu. U  suprotnom se organizator volontiranja izlaže prekršajnoj odgovornosti za koju je propisana kazna u iznosu  od 5.000,00 do 25.000,00 kuna.

 

Primjerke Ugovora o volontiranju i Izjave, kao i odgovore na pitanja vezana uz primjenu Zakona o volonterstvu,  udruge članice Saveza izviđača Hrvatske mogu dobiti upitom u Ured Saveza izviđača Hrvatske ili na email : sih@sih.hr

Zakon o volonterstvu, kao i ostale zakone koji se primjenjuju na djelovanje izviđačkih udruga, možete pronaći na stranicama Saveza izviđača Hrvatske  u rubrici „Dokumenti“ – Zakoni RH za udruge.