1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara (Krajinović)

2. Verifikacija zapisnika 1. sjednice Vijeća SIH-a (Krajinović)

3. Javni poziv za iskazivanje interesa za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika SIH-a (Krajinović)

4. Plan aktivnosti Saveza izviđača Hrvatske za 2019. godinu (Krajinović)

5. Izbor novog člana Vijeća SIH-a (Krajinović)

6. Popunjavanje stalnih radnih tijela Vijeća SIH-a (Krajinović)

7. Otvaranje javne rasprave o prijedlogu politika SIH-a, prema odluci Sabora (Krajinović)

8. Razno