Strateški dokumenti Saveza

Strategija Saveza izviđača Hrvatske

Strateški plan 2016.-2023.

Saveza izviđača Hrvatske

Godišnja izvješća o radu Saveza

za 2022. godinu

za 2021. godinu

za 2020. godinu

za 2019. godinu

za 2017. godinu

za 2016. godinu

za 2015. godinu

za 2014. godinu

za 2011. godinu

Financijska izvješća Saveza

Financijski izvještaj za 2022.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022.

Financijski izvještaj za 2021.

Revizijski uvid u financijski izvještaj za 2020.

Godišnji financijski izvještaj za 2020.

Bilješke uz financijski izvještaj 2020. godine

Potvrda o preuzetom izvještaju FINA

Godišnji financijski izvještaj za 2019.

Godišnji financijski izvještaj za 2015.

Godišnji planovi Saveza

Financijski plan za 2023.

Operativni plan za 2023.

Financijski plan za 2022.

Operativni plan za 2022.

Financijski plan za 2021.

Operativni plan rada za 2021.

Zapisnici Sabora Saveza izviđača Hrvatske

Dnevni red 29. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice i uvodni govor
 2. Izbor radnih tijela
 3. Usvajanje dnevnog reda
 4. Odluka o učlanjenju Saveza izviđača Hrvatske u WAGGGS
Dnevni red 28. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice i uvodni govor
 2. Izbor radnih tijela
 3. Usvajanje dnevnog reda
 4. Informacije o radu Saveza izviđača Hrvatske u 2022. godini
 5. Odluka o produljenju Strateškog plana 2016.-2022. na 2023. godinu
 6. Statutarna odluka o ustroju izviđačkih skupina
 7. Godišnji financijski izvještaj za 2021.
 8. Plan aktivnosti za 2023. godinu
 9. Financijski plan za 2023. godinu
 10. Izbor dva interna revizora
 11. Ukidanje odluke Sabora o usvajanju GFI od strane Vijeća SIH-a prije predaje u FINA-u
 12. Organizacija 12. Smotre izviđača Hrvatske
 13. Razno
Dnevni red 27. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice i uvodni govor
 2. Izbor radnih tijela
 3. Usvajanje dnevnog reda
 4. Informacije o radu Saveza izviđača Hrvatske u 2021. godini
 5. Odluka o produljenju Strateškog plana 2016.-2021. na 2022. godinu
 6. Izmjene i dopune Statuta SIH-a
 7. Financijski plan za 2022. godinu
 8. Plan aktivnosti za 2022. godinu
 9. Izbor dva interna revizora
 10. Razno
Dnevni red 26. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice i uvodni govor
 2. Izbor radnih tijela
 3. Usvajanje dnevnog reda
 4. Izvještaj o radu Vijeća Saveza izviđača Hrvatske u mandatnom razdoblju
 5. Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu
 6. Predstavljanje projekata Saveza
 7. Izbor dužnosnika i članova tijela Saveza
 8. Razno
Dnevni red 25. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice i uvodni govor
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Sabora Saveza izviđača Hrvatske
 3. Izbor radnih tijela
 4. Usvajanje dnevnog reda
 5. Informacija o radu Saveza izviđača Hrvatske u 2020. godini
 6. Financijski izvještaj SIH-a za 2019. godinu
 7. Odluka o odgodi 11. Smotre Saveza izviđača Hrvatske
 8. Plan aktivnosti za 2021. godinu
 9. Financijski plan za 2021. godinu
 10. Razno
Dnevni red 24. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice ‐ uvodni govor predsjednika i gostiju
 2. Izbor radnih tijela
 3. Usvajanje dnevnog reda
 4. Politike Saveza izviđača Hrvatske
 5. Informacija o radu Saveza izviđača Hrvatske u 2019. godini
 6. Financijski izvještaj SIH-a za 2018. godinu
 7. Potvrđivanje odluke Vijeća o pristupanju WAGGGS-u
 8. Potvrđivanje odluke Vijeća o pristupanju ICCS-u
 9. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana SIH-a za 2019. godinu, na dan 17.11.2019.
 10. Izmjene i dopune Statuta Saveza izviđača Hrvatske
 11. Plan aktivnosti za 2020. godinu
 12. Financijski plan za 2020. godinu
 13. Razno
Dnevni red 23. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice ‐ uvodni govor predsjednika i gostiju
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Sabora ‐ prijedlog Poslovnika
 3. Izbor radnih tijela
 4. Usvajanje dnevnog reda
 5. Politike Saveza izviđača Hrvatske
 6. Informacija o radu Saveza izviđača Hrvatske
 7. Plan aktivnosti za 2019. godinu
 8. Rebalans Financijskog plana SIH-a za 2018. godinu
 9. Financijski plan za 2019. godinu
 10. Razno
Dnevni red 22. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice ‐ uvodni govor predsjednika i gostiju
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Sabora ‐ prijedlog Poslovnika
 3. Izbor radnih tijela
 4. Usvajanje dnevnog reda
 5. Promjene i dopune Statuta SIH-a te statutarnih odluka, a prema odluci o usklađenju s GSAT-om te provedenoj javnoj
 6. Rasprava o politikama SIH-a
 7. Financijski izvještaj za 2017. godinu
 8. Izvještaj o izvršenju proračuna na dan 30.5.2018.
 9. Rebalans Financijskog plana SIH-a za 2018. godinu
 10. Izvještaji o radu Saveza a. Izvještaj o radu Vijeća u mandatnom razdoblju od 2015. do 2018. b. Izvještaj o radu Izvršnog odbora u mandatnom razdoblju od 2015. do 2018. c. Izvještaj glavne načelnice u mandatnom razdoblju od 2015. do 2018. d. Izvještaj poslovnog direktora o dosadašnjim i predstojećim projektima e. Izvještaj o izvršenju Strateškog plana f. Izvještaj o radu predsjednika u mandatnom razdoblju od 2015. do 2018. i završna riječ
 11. Izbor dužnosnika i članova tijela Saveza
 12. Potvrđivanje odluke o učlanjenju u Spiriteco
 13. Informacije
 14. Odluka o organizaciji sljedeće Smotre SIH-a
 15. Razno
Dnevni red 21. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Otvaranje sjednice ‐ uvodni govor predsjednika
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Sabora ‐ prijedlog Poslovnika
 3. Izbor radnih tijela a. Izvještaj verifikacijske komisije b. Prijedlog članova radnih tijela Sabora
 4. Usvajanje dnevnog reda
 5. Izvještaji o radu Saveza a. Uvodna riječ predsjednika b. Izvještaj o radu Vijeća u 2017. godini c. Izvještaj o radu Izvršnog odbora u 2017. godini d. Izvještaj o ostvarenju operativnog plana za 2017. godinu e. Izvještaj Glavne načelnice za 2017. godinu f. Izvještaj poslovnog direktora / prezentacija projekata
 6. Godišnji izvještaj o radu za 2016. godinu
 7. Financijski izvještaj za 2016. godinu
 8. Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
 9. Plan aktivnosti SIH‐a za 2018. godinu
 10. Financijski plan SIH‐a za 2018. godinu
 11. Predstavljanje GSAT‐a i potrebnih izmjena i dorada normativnih akata.
 12. Razno
Dnevni red 20. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Izvještaji o radu
 2. Godišnji izvještaj o radu za 2015. godinu
 3. Financijski izvještaj za 2015. godinu
 4. Izvještaj o izvršenju proračuna na dan 1.12.2016. i donošenje rebalansa proračuna
 5. Plan aktivnosti SIH-a za 2017. godinu
 6. Financijski plan SIH-a za 2017. godinu
 7. Izmjene Statuta SIH-a za 2017. godinu
Dnevni red 19. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Izvješća tijela SIH-a u mandatu 2012.-2015.
 2. Financijsko izvješće za 2014. godinu
 3. Izvješće o izvršenju proračuna SIH-a na dan 01.12.2015
 4. Izvještaj Vijeća od početka mandatnog razdoblja
 5. Izvještaj Glavne načelnice o operativnom radu Saveza
 6. Izvještaj o stanju Saveza i Strateški plan 2016. – 2021
 7. Plan aktivnosti SIH-a za 2016. godinu
 8. Financijski plan za 2016. godinu
Dnevni red 18. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Izvještaj o radu tijela Saveza izviđača Hrvatske
 2. Prijedlog usklađivanja Statuta Saveza sa novim Zakonom o Udrugama
 3. Izbor dužnosnika i članova tijela Saveza
 4. Usvajanje Strategije Saveza 2015-2020.
 5. Odluka o početku implementacije novog Programa Saveza
 6. Usvajanje statutarnih odluka
Dnevni red 17. sjednice Sabora SIH-a:
 1. Prijedlog za podmirivanje dugovanja Saveza
Dnevni red 16. sjednice Sabora SIH-a:
 1. lzvještaji o radu tijela Saveza
 2. Prijedlog novog Statuta Saveza
 3. lzbor dužnosnika i članova tijela Saveza

Zapisnici sa sjednica Vijeća Saveza

Zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora