16. sjednica Sabora SIH-a u Rijeci, 29. lipnja 2012.

Sabor

Sabor je najviše tijelo upravljanja SIH-a, a sačinjavaju ga imenovani predstavnici izviđačkih udruga, redovnih članica Saveza. Sabor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna najmanje 1/3 imenovanih predstavnika, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih, osim u posebnim slučajevima navedenima u Statutu Saveza kada se traži dvotrećinska većina.

Predsjednik i dopredsjednici

Predsjednik SIH-a predstavlja i zastupa Savez. Odgovoran je za zakonitost rada Saveza i funkcioniranje tijela upravljanja. Predsjednik SIH-a predlaže izbor Izvršnog odbora SIH-a te daje suglasnost na izbor Glavnog načelnika SIH-a i Tajnika SIH-a. Predsjednik SIH-a može djelomično ili u cijelosti obustaviti izvršenje odluke tijela ili dužnosnika SIH-a koja je suprotna zakonu, Statutu ili Programu SIH-a.

Dopredsjednici SIH-a djeluju prema pravima i dužnostima povjerenim im od Predsjednika SIH-a. Područje djelovanja Predsjednik SIH-a može odrediti u pisanoj ili usmenoj formi, može biti opće ili posebne naravi.

Na 22. sjednici Sabora SIH-a, održanoj 16. lipnja 2018. godine u Zagrebu, za predsjednicu Saveza izabrana je Lidija Pozaić Frketić. Za dopredsjednike su izabrani Bojko Kukić i Jelena Drndić.

Vijeće

Vijeće je najviše tijelo upravljanja SIH-a između dva zasjedanja Sabora, a broji 15 članova koje bira Sabor. Članovi Vijeća biraju predsjednika i dopredsjednika Vijeća iz svojih redova.Sjednice Vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje dvaput godišnje.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih, osim u slučajevima kada je Statutom propisano drugačije.

Sadašnji sastav Vijeća izabran je na 22. sjednici Sabora Saveza izviđača Hrvatske:

 1. Katica Konstantinović, OI “Vinkovci”, Vinkovci
 2. Stanko Horvat, UI “Slavonski hrast”, Osijek
 3. Davor Iščić, OI “Suvara”, Otok – dopredsjednik Vijeća
 4. Lovorka Ivanković, OI “Kamengrad”, Koprivnica
 5. Miljenko Štumerger, OI “Sirius”, Varaždin
 6. Jadranka Ivaniš, OI “MP”, Zagreb
 7. Boris Krajinović, OI “Javor”, Zagreb – predsjednik Vijeća
 8. Filip Kovačević, OI “Jelen”, Zagreb
 9. Aleksandar Tutić, OI “Siniša Pavković”, Križ
 10. Dragan Mladenović, OI “Vladimir Nazor”, Karlovac
 11. Roberta Selihar, OI “Primorje”, Rijeka
 12. Mladen Perčić, OI “Istra”, Pula
 13. George Juraj Perišin Blanford, OIP “Jadran”, Split

Predsjednik i dopredsjednik Vijeća biraju se između članova Vijeća.

Vijeće za provedbu svojih zadaća može dio svojih nadležnosti prenijeti na stalna radna tijela:

  • Programski odbor
  • Odbor za naobrazbu
  • Financijski odbor
  • Odbor za (normativne) akte
  • Stegovno povjerenstvo
  • Odbor za prigovore, pritužbe i žalbe

Izvršni odbor

Izvršni odbor je tijelo upravljanja koje operativno rukovodi radom SIH-a, a ukupno broji 5 članova. Predsjednika i članove Izvršnog odbora imenuje i razrješuje Vijeće SIH-a na prijedlog Predsjednika SIH-a.

Članovi Izvršnog odbora su:

 • Bojko Kukić, predsjednik IO
 • Nenad Andrašek
 • Mirela Varović
 • Siniša Ivanković, rizničar SIH-a

Načelnici

Načelnici SIH-a neposredno rukovode određenim područjem djelovanja SIH-a, prema kojem se im se određuje naziv, u skladu s odlukom o nadležnostima pojedinih načelnika koju donosi Izvršni odbor i općim i posebnim aktima SIH-a.

 • Glavni načelnik: Boris Vujnović, OI “Borongaj” (Zagreb)
 • Načelnica za naobrazbu: Ivana Jarebica, OIP “Spinut” (Split)
 • Načelnik za informacijski sustav i podršku: Milan Macut, OI “3. maj” (Rijeka)
 • Načelnica za međunarodnu suradnju: Tanja Tutić, OI “N.B. Đebo (Zagreb)
 • Načelnica za komunikaciju i medije: Helen-Marie Kerovec, OI “Okić” (Sveti Martin pod Okićem)