16. sjednica Sabora SIH-a u Rijeci, 29. lipnja 2012.

Sabor

Sabor je najviše tijelo upravljanja SIH-a, a sačinjavaju ga imenovani predstavnici izviđačkih udruga, redovnih članica Saveza. Sabor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna najmanje 1/3 imenovanih predstavnika, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih, osim u posebnim slučajevima navedenima u Statutu Saveza kada se traži dvotrećinska većina.

Predsjednik i dopredsjednici

Predsjednik SIH-a predstavlja i zastupa Savez. Odgovoran je za zakonitost rada Saveza i funkcioniranje tijela upravljanja. Predsjednik SIH-a predlaže izbor Izvršnog odbora SIH-a te daje suglasnost na izbor Glavnog načelnika SIH-a i Tajnika SIH-a. Predsjednik SIH-a može djelomično ili u cijelosti obustaviti izvršenje odluke tijela ili dužnosnika SIH-a koja je suprotna zakonu, Statutu ili Programu SIH-a.

Dopredsjednici SIH-a djeluju prema pravima i dužnostima povjerenim im od Predsjednika SIH-a. Područje djelovanja Predsjednik SIH-a može odrediti u pisanoj ili usmenoj formi, može biti opće ili posebne naravi.

Na 26. sjednici Sabora SIH-a, održanoj 15. svibnja 2021. godine putem elektroničkih pomagala, za predsjednicu Saveza izabrana je Lidija Pozaić Frketić (OI “Jarun”, Zagreb). Za dopredsjednike su izabrani Aleksandar Lukić (28. SDI “Dubrava”, Zagreb) i Siniša Ivanković (OI “Kamengrad”, Koprivnica).

Vijeće

Vijeće je najviše tijelo upravljanja SIH-a između dva zasjedanja Sabora, a broji do 15 članova koje bira Sabor. Članovi Vijeća biraju predsjednika i dopredsjednika Vijeća iz svojih redova. Sjednice Vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje dvaput godišnje.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih, osim u slučajevima kada je Statutom propisano drugačije.

Sadašnji sastav Vijeća izabran je na 26. sjednici Sabora Saveza izviđača Hrvatske, održanoj 15. svibnja 2021. godine:

 1. Lovorka Ivanković, OI “Kamengrad”, Koprivnica, dopredsjednica Vijeća
 2. Tanja Miklavčić, OI “Suncokret”, Osijek
 3. Jadranka Ivaniš, OI “MP”, Zagreb
 4. Jelena Tojaga, TUS “Tur”, Velika Gorica
 5. Bojko Kukić, OI “Jarun”, Zagreb, predsjednik Vijeća
 6. Nenad Andrašek, OI “Javor”, Zagreb
 7. Dario Hren, OI “3. Maj”, Rijeka
 8. Alen Matejčić, OIP “Kantrida”, Rijeka
 9. Damir Honović, OI “Istra”, Pula
 10. Dijana Begović, OIP “Brodosplit”, Split
 11. Željko Roglić, SK “Marjan”, Split
 12. Toni Kelava, OIP “Spinut”, Split

Predsjednik i dopredsjednik Vijeća biraju se između članova Vijeća.

Vijeće za provedbu svojih zadaća može dio svojih nadležnosti prenijeti na stalna radna tijela:

  • Odbor za djecu i mlade (predsjednik Željko Roglić, član Vijeća)
  • Odbor za odrasle u izviđaštvu (predsjednica Tanja Miklavčić, članica Vijeća)
  • Financijski odbor (predsjednik Nenad Andrašek, član Vijeća)
  • Odbor za (normativne) akte (predsjednik Bojko Kukić, predsjednik Vijeća)
  • Stegovno povjerenstvo (predsjednik Damir Honović, član Vijeća)
  • Odbor za prigovore, pritužbe i žalbe (predsjednica Jelena Tojaga, članica Vijeća) i
  • Povjerenstvo za dodjelu priznanja i odlikovanja SIH-a (predsjednica Jadranka Ivaniš, članica Vijeća)
  • Povjerenstvo za licenciranje (predsjednik Zdravko Crnković).

Izvršni odbor

Izvršni odbor je tijelo upravljanja koje operativno rukovodi radom SIH-a, a ukupno broji 5 članova. Predsjednika i članove Izvršnog odbora imenuje i razrješuje Vijeće SIH-a na prijedlog Predsjednika SIH-a.

Od 4. srpnja 2021. godine, članovi Izvršnog odbora su:

 • Mirela Varović
 • Boris Krajinović, rizničar
 • Siniša Ivanković, dopredsjednik SIH-a i predsjednik Izvršnog odbora
 • Aleksandar Lukić, dopredsjednik SIH-a, od 23. veljače 2022. godine

Načelnici

Načelnici SIH-a neposredno rukovode određenim područjem djelovanja SIH-a, prema kojem se im se određuje naziv, u skladu s odlukom o nadležnostima pojedinih načelnika koju donosi Izvršni odbor i općim i posebnim aktima SIH-a.

 • glavni načelnik: Boris Vujnović, OI “Borongaj” (Zagreb), u mandatu od 14. studenog 2022. godine.

U mandatu od 18. siječnja 2023. godine:

 • načelnica za naobrazbu: Ivana Jarebica, OIP “Spinut” (Split),
 • načelnik za informacijski sustav i podršku: Milan Macut, OI “3. maj” (Rijeka),
 • načelnica za komunikaciju i medije: Helen-Marie Kerovec, OI “Okić” (Sveti Martin pod Okićem),
 • načelnica za zaštitu djece i mladih: Matea Jakolić, 28. SDI “Dubrava (Zagreb),
 • načelnik za programe za djecu i mlade: Marko Kovačević, OI “Javor” (Zagreb).