Temeljem odluke Vijeća SIH-a donesene na 7. tehničkoj sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine, Odbor za normativne akte, temeljem Statuta Saveza izviđača Hrvatske čl. 10.3, objavljuje javni poziv za inicijative za izmjenu i dopunu Statuta Saveza izviđača Hrvatske.

Pozivaju se sve izviđačke udruge članice Saveza koje žele predložiti inicijativu za izmjenu ili dopunu važećeg Statuta Saveza izviđača Hrvatske, da u roku 30 dana od dana objave ovog poziva, dostave svoje pismeno obrazložene prijedloge u ured Saveza, poštom ili putem e-mail-a na adresu sih@sih.hr.

Pravo na inicijative za izmjene i dopune Statuta imaju i tijela Saveza. Uz inicijativu se mora dostaviti prijedlog koji sadržava točnu formulaciju izmjena i dopuna.

Prikupljene inicijative razmotrit će Odbor za normativne akte. Temeljem toga sastavit će prijedlog izmjena Statuta koji će potom biti upućen na javnu raspravu. Nakon javne rasprave konačni prijedlog izmjena i dopuna Statuta Saveza za Sabor donijet će Vijeće Saveza.

Krajnji rok za dostavu prijedloga je 19. svibnja 2019. godine .

Odbor za normativne akte